Hieronder vind je de algemene voorwaarden voor de webshop en verkoop kunst door Tessa Smits.

Contactinformatie

TESSA SMITS ART

Telefoon: 0031 6 14 11 39 15

E-mail: info@tessasmits.com

Mijn adres:
C.C. La Trocha 3c, Spanbox B309, 29100, Coin (SPANJE)

Betaalmethoden
De webwinkel biedt een aantal betaalmogelijkheden. De handigste methode is om met iDEAL te betalen. Met iDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk online betalen. U rekent af in de vertrouwde mobiel bankieren app of internetbankieromgeving van uw eigen bank. Betalingen met iDEAL worden behandeld door online betaalplatform MOLLIE. Klanten uit België, Duitsland en Oostenrijk kunnen gebruik maken van SOFORT betaalmethode. Betalen met een creditcard behoort ook tot de mogelijkheden.

Verzendmethoden
Verzending geschiedt via PostNL, UPS of DHL. De bezorgtijd binnen Europa is meestal binnen 7 werkdagen. Wanneer uw bestelling bij u wordt bezorgd en er is niemand aanwezig, dan zal de chauffeur tot maximaal 2 keer terugkomen om uw pakket aan te bieden. Daarna kunt u het ophalen van een PostNL locatie. Met de track-and-trace code kunt u zelf uw pakket volgen. Beschadigingen of kwijtraken van uw pakket is tot aan het ontvangst voor risico van TESSA SMITS.

Afhalen is mogelijk op onze locatie in Spanje, maar alleen volgens afspraak.

Garantie, ruilen en retournering
Op de aankoop van kunstwerken uit de webwinkel geven wij een garantie van 1 jaar. Deze garantie gaat in vanaf de dag van aankoop. Mocht er toch iets niet in orde zijn met het kunstwerk, dan kunt u contact met ons opnemen om uw klacht voor te leggen. Wij zullen ons best doen om een passende oplossing te vinden

U kunt kunstwerken niet ruilen. Wel is het mogelijk om een kunstwerk te retourneren, bij aankopen op afstand heeft u retourrecht en kunt u uw artikel binnen veertien dagen, mits onbeschadigd en bij voorkeur in originele verpakking, retourneren. Wij zullen uw aankoopbedrag dan terugstorten op uw rekening.

Wilt u uw aankoop retour zenden, meldt dit dan eerst per e-mail aan ons zo kunnen wij uw aanvraag snel en efficiënt afhandelen. Eventuele verzendkosten bij retournering zijn voor de klant. Na ontvangst van uw retourartikel zullen wij u binnen twee weken per e-mail informeren over de afhandeling ervan.

Algemene voorwaarden

1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de contactpersoon;

3. Dag: kalenderdag;

4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of contactpersoon in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

6. Herroepingsrecht/recht op retour: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst/koop op afstand;

7. Contactpersoon: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de contactpersoon georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en contactpersoon gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

10. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de contactpersoon.

2. Identiteit contactpersoon

Naam: Tessa Smits

Adres: C.C. La Trocha 3c, Spanbox B309, 29100, Coin, Spanje

Telefoonnummer: 0031 6 14 11 39 15 of 0034 6 10 62 62 94

E-mailadres: info@tessasmits.com

3. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de contactpersoon en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen contactpersoon en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de contactpersoon zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

4. Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod is vrijblijvend. De contactpersoon is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de contactpersoon gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de contactpersoon niet.

4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Contactpersoon kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

de prijs inclusief belastingen;
de eventuele kosten van verzending;
de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de contactpersoon de prijs garandeert;
de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
de gedragscodes waaraan de contactpersoon zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

5. De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de contactpersoon onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de contactpersoon is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de contactpersoon passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de contactpersoon daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De contactpersoon kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de contactpersoon op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De contactpersoon zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de contactpersoon waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de contactpersoon deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

6. Herroepingsrecht

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de contactpersoon bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de contactpersoon retourneren, conform de door de contactpersoon verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de contactpersoon. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels een op de website vermelde contactmogelijkheid. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument verzendt het product met eigen vervoer of middels een professionele transporteur. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig en vakkundig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. De consument kan desgewenst gebruikmaken van de retour-verzendservice van de contactpersoon.

4. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de contactpersoon dit bedrag binnen 7 dagen na ontvangst van het geretourneerde product, of sluitend bewijs van complete terugzending, terugbetalen.

5. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de contactpersoon heeft teruggezonden, is de koop een feit.

7. Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen alleen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de consument gebruik maakt van de retour-verzendservice van de contactpersoon, zal de desbetreffende transporteur (derde) de marktconforme verzendkosten bepalen en factureren aan de consument. De contactpersoon kan de consument op verzoek en op elk moment informeren over de retour-verzendkosten, maar is hier nimmer zelfstandig toe verplicht; deze informatieplicht ligt bij de consument.

3. Indien de contactpersoon de retour-verzendkosten voorschiet, zal de contactpersoon het tarief van de desbetreffende transporteur zo mogelijk op het aankoopbedrag in mindering brengen. Indien het product nog niet is betaald, zal de contactpersoon de consument hiervoor een betaalverzoek doen.

8. Maatwerk en uitsluiting herroepingsrecht

1. De contactpersoon kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor (maatwerk)producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de contactpersoon dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten die door de contactpersoon tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument en/of die duidelijk persoonlijk van aard zijn (waaronder maatwerk);

9. De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de contactpersoon producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de contactpersoon geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de contactpersoon dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief btw.

6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is de contactpersoon niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

10. Conformiteit en Garantie

1. De contactpersoon staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de contactpersoon er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Een door de contactpersoon, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de contactpersoon kan doen gelden.

3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 7 dagen na levering aan de contactpersoon te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

4. De garantie geldt niet indien:

De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de contactpersoon en/of op de verpakking behandeld zijn;
De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

11. Levering en uitvoering

1. De contactpersoon zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan TESSA SMITS kenbaar heeft gemaakt.

3. TESSA SMITS zal geaccepteerde bestellingen volgens de op de website vermelde of gezamenlijk overeengekomen leveringstermijnen uitvoeren, tenzij consument (later) akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan binnen redelijke termijn bericht. De consument heeft in dat geval geen recht de overeenkomst te ontbinden of recht op schadevergoeding.

4. Slechts ingeval de levertijd met 100% wordt overschreden heeft de consument recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft in dit laatste geval geen recht op schadevergoeding.

5. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

6. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de contactpersoon het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

7. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, is door het unieke karakter van de schilderijen niet mogelijk een vervangend artikel beschikbaar te stellen.

8. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de contactpersoon tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de contactpersoon bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

12. Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

o tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

o altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de contactpersoon voor zichzelf heeft bedongen.

Duur

8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

13. Betaling

1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het bevestigen van de aankoop. Na betaling wordt het product verzonden.

2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de contactpersoon te melden.

3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de contactpersoon behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

14. Klachtenregeling

1. De contactpersoon beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de contactpersoon, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3. Bij de contactpersoon ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de contactpersoon binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

5. Klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel contactpersoon als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie.

6. Een klacht schort de verplichtingen van de contactpersoon niet op, tenzij de contactpersoon schriftelijk anders aangeeft.

7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de contactpersoon, zal de contactpersoon naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

15. Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de contactpersoon en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

16. Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.


Disclaimer

Copyright

TESSA SMITS biedt aan belangstellenden de informatie op deze website aan, maar behouden het copyright op deze pagina en het copyright op alle tekst, afbeeldingen en andere onderdelen op en van deze pagina’s. Het is niet toegestaan om tekst, afbeeldingen of andere onderdelen op en van deze website, in originele of gewijzigde vorm, aan derden te distribueren zonder uitdrukkelijke toestemming van TESSA SMITS. Het is toegestaan, uitsluitend voor persoonlijk gebruik, deze website, en/of onderdelen van deze pagina s, in originele vorm, te kopiëren naar uw computer. Het is toegestaan, uitsluitend voor persoonlijk gebruik, om deze website te printen of om in eigen documenten verwijzingen naar deze pagina s op te nemen. Het is toegestaan deze website, en/of onderdelen van deze pagina’s, naar geïnteresseerden te sturen, onder vermelding van de bron.

Ook na aankoop van een schilderij blijft het copyright bij de kunstenares TESSA SMITS. Drukken, printen en kopiëren van het schilderij mag alleen door TESSA SMITS gedaan en verkocht worden.

Aansprakelijkheid

De informatie, tekst, afbeeldingen, links en andere onderdelen op en van de website worden als service aangeboden door TESSA SMITS. TESSA SMITS aanvaardt geen aansprakelijkheid voortvloeiende uit gebruik, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van tekst, afbeeldingen, informatie, links of andere onderdelen op de website, de server waar deze pagina’s zich op bevinden of andere servers die via deze website benaderbaar zijn. Alle informatie wordt op persoonlijke titel gepubliceerd.

 

©[2019] TESSA SMITS ART webdesign by www.tessasmits.nl

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?